Ciljno raziskovalni program

Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne arhitekture prostorov sodišč

Št. projekta: V5-2258

Povzetek

Ministrstvo za pravosodje na obstoječem stavbnem fondu izvaja različne prenove, ki so nujne tako zaradi objektov samih, posodobitev le-teh, kot tudi zaradi novih potreb uporabnikov. Prav tako izvaja investicije v objekte, ki so bili prej namenjeni drugim dejavnostim ali pa v novogradnje, izmed katerih je najpomembnejša izgradnja Nove sodne stavbe v Ljubljani.

Projekt bo analiziral primere predlaganih prenov in gradenj sodnih stavb glede na obstoječi stavbni fond pravosodnih organov pri nas in v državah, v katerih je primerljivo izvajanje sodne oblasti in ki so hkrati širše prepoznavne po vidnejših dosežkih na področju trajnostnega oblikovanja sodnega prostora, tako za zaposlene kot za javnost, z možnostjo prenosa obravnavanih elementov, konceptov, modelov, smernic v drugih državah v naš prostor. Po analizi primerov se bodo pripravile smernice kakovostne zasnove sodobne arhitekture sodišč po posameznih tipičnih prostorih sodišč (sodniške pisarne, pisarne vpisnikov, razpravne dvorane, zemljiška knjiga itd.) in sodišč kot celote (javni, poslovni del itd.). Hkrati se bodo analizirala tudi Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe uporabnikov državnega proračuna, določena s Sklepom Vlade RS št. 35200-3/2018/9 z dne 30. 8. 2018 s predlogi dopolnitev in sprememb meril, ki obravnavajo prostore, ki jih uporabljajo pravosodni organi.

Cilj projekta je med drugim tudi standardizirati sistemski pristop univerzalnega načrtovanja in oblikovanja za vse na primerih pravosodnih objektov s pomočjo različnih arhitekturnih in mobilnostnih rešitev. Na ta način se lahko funkcionalno oviranim osebam in vsem ostalim zagotovi prijazna sodišča in druge pravosodne objekte, raziskan sistemski pristop pa prenese tudi v druge javne prostore. Raziskava se bo naredila na osnovi pregleda dobrih praks pri nas in v tujini. Na podlagi raziskave se bodo izdelale smernice, ki bodo osnova za nadaljnje postopke pri prenovah ali novogradnjah objektov pravosodnih organov.

Univerzalna graditev in univerzalno oblikovanje je pomemben del naloge, saj upoštevanje načel univerzalnosti pri gradnji in oblikovanju prostorov omogoča dostopnost do javnih objektov in servisov, ki jih ti ponujajo vsaki osebi ne glede na njeno invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Univerzalno oblikovanje in univerzalna graditev se nanaša na širok spekter oblikovanja in gradnje zgradb in okolja za uporabo vseh ljudi ne glede na telesne sposobnosti. Izraza se je domislil arhitekt Ronald L. Mace, začetnik koncepta pa je bil Selwyn Goldsmith, avtor knjige Oblikovanje za invalide, v kateri je uvedel poševni dostop čez robnike za invalide.

Vsi rezultati aktivnosti, ki so opisane spodaj so pomembni za uresničevanje ciljev projekta, ki so:

  • Omogočiti pogoje za mobilnost in vključevanje ranljivih, funkcionalno oviranih oseb kot enakopravnih pripadnikov družbe.
  • Zagotoviti kakovostne storitve pravosodnih organov za vse državljane, ne glede na morebitno funkcionalno oviranost.
  • Pridobiti predloge sistemskega reševanja problematike, primerne tudi za druge javne objekte.

Projektna skupina:

Urbanistični inštitut RS

Geodetski inštitut Slovenije

 

Delovni sklopi

Projekt je razdeljen v štiri delovne pakete.

Prvi delovni paket 1 (DP1) vsebuje analizo primerov prenov in gradenj sodnih stavb pri nas in v tujini ter analizo Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, uveljavljena s Sklepom vlade št. 35200-3/2018/9, z dne 30. 8. 2018.

V okviru drugega delovnega paketa (DP2) se bodo na podlagi analiz iz DP1 oblikovale smernice kakovostne zasnove sodobne arhitekture sodišč po posameznih tipičnih prostorih sodišč (sodniške pisarne, pisarne vpisnikov, razpravne dvorane, zemljiška knjiga itd.) in sodišč kot celote deljene na javni in poslovni del, s shemami.

Tretji delovni paket (DP3) je namenjen izdelavi predloga dopolnitev meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov. Na podlagi analiz se bo iz aktivnosti DP1 ter izdelanih smernic iz aktivnosti DP2 oblikoval predlog morebitnih sprememb in dopolnitev Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov. Predlog sprememb in dopolnitev se bo nanašal na ureditev poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov – sodišč z normativi glede velikosti posameznih prostorov (tipične pisarne, razpravne dvorane itd.).

Četrti delovni paket (DP4) je namenjen pripravi poročil in končnega poročila za naročnika. Razširjanje rezultatov bo potekalo tudi s predstavitvami na strokovnih srečanjih in konferencah, objavami v strokovnih/znanstvenih časopisih in revijah ter informativnimi in strokovnimi prispevki za javne medije ter na koncu projekta predstavitvi rezultatov naloge za predstavnike pravosodnega ministrstva.

Časovni načrt izvajanja

Celoten projekt bo trajal 24 mesecev. Trajanje posameznega delovnega paketa je podano v časovnici projekta. Izvajanje delovnih paketov 1-3 se med seboj prekriva, saj je s tem zagotovljena povratna zanka o ustreznosti/uporabnosti rezultatov, dobljenih v predhodnem delovnem paketu za naslednji delovni paket. Delovni paket 4: Diseminacija rezultatov je neodvisen od ostalih delovnih paketov, saj lahko posamezne izsledke objavimo v celotnem obdobju trajanja projekta in tudi še po njegovem zaključku.

 

Delovni paketi (faze)/trajanje v mesecih

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

16-18

19-20

21-24

DP1

Analiza primerov prenov in gradenj sodnih stavb pri nas in v tujini

1.1

Analiza primerov predlaganih prenov in gradenj sodnih stavb glede na obstoječi stavbni fond pravosodnih organov pri nas in analiza primerov dobre arhitekturne prakse na področju prenov in gradnje sodnih stavb v državah, v katerih je primerljivo izvajanje sodne oblasti

X

X

X

 

 

 

 

 

1.2

Analiza Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, uveljavljena s Sklepom vlade št. 35200-3/2018/9, z dne 30. 8. 2018

X

X

X

 

 

 

 

 

DP2

Oblikovanje smernic arhitekturne zasnove prostorov sodišč

2.1

Oblikovanje smernic arhitekturne zasnove za tipične notranje prostore sodišč

 

 

X

X

X

X

 

 

2.2

Oblikovanje smernic arhitekturne zasnove sodišč kot celote (javni del, poslovni del …)

 

 

X

X

X

X

 

 

DP3

Izdelava predloga dopolnitev meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov

3.1

Oblikovanje dopolnitev in sprememb "Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, uveljavljena s Sklepom vlade št. 35200-3/2018/9, z dne 30. 8. 2018 " za prostore in objekte pravosodnih organov

 

 

 

 

 

X

X

X

DP4

Diseminacija

4.1

Pisanje poročil in člankov na temo naloge

 

 

 

X

 

X

 

X

4.2

Izvedba predstavitve rezultatov projekta za predstavnike pravosodnega ministrstva

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Rezultati in objave

Objave na temo projekta v strokovnih in znanstvenih publikacijah:

  1. BIZJAK, Igor. Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne arhitekture prostorov sodišc - predstavitev projekta. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2022, št. 15, str. 123-127. 
  2. MUJKIĆ, Sabina, JURCA Tilen. Kakovostno načrtovanje sodnih stavb. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2023, št. 17, str. 96-100.